การหาร

1. เวทคณิต กาารหาร
2. แบบฝึกหัดการหาร
3. การหารโดยระเบียบวิธีพาราวาท
4. การหารหารลงตัว
5. แบบฝึกการหารลงตัว
6. คณะทำงานการหาร

การบวก

1. การบวกแบบเวทคณิต(1 หลัก)
2. การบวกแบบเวทคณิต(2 หลัก)
3. การบวกแบบเวทคณิต(3 หลัก)
4. การบวกแบบเวทคณิต(4 หลัก)
5. การบวกแบบเวทคณิต(5 หลัก)
6. การบวกแบบเวทคณิต(6 หลัก)
7. แบบฝึกหัดท้ายบทการบวก
8. เฉลยการบวกเวทคณิต 3 จำนวน
9. คณะผู้จัดทำ การบวก

การลบ

การลบ

การคูณ

1. การคูณโดยใช้ตาราง
2. แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยการคูณโดยใช้ตาราง
3. การคูณโดยใช้ตารางนิซิลั่ม
4. การคูณโดยจัดตำแหน่งผลคูณ
5. การคูณแนวตั้งและการครูไขว้
6. แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณแนวตั้งและการคูณไขว้
7. การคูณโดยวิธีเบียงฐาน
8. คณะผู้จัดทำการคูณ"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้