สามารถเลือกให้นักเรียนฝึกตามเนื้อหาที่ได้เรียน

1.ประเมินผลก่อนเรียน
2.ครูสร้างแบบฝึกคิดเลขเร็วหรือใช้แบบฝึกของ สพป.หรือนำไปปรับ   สามารถทำได้ตามต้องการ
3.ฝึกคิดเลขเร็ว ทุกวันครั้งละ 5 นาที (ถ้าเวลามากไป/นักเรียนทำเสร็จก่อนอาจลดเวลาลง)
4.แข่งขันในชั้นเรียนโดยนักเรียนแข่งกับเป้าหมายของตนเอง
5.ประเมินผลหลังเรียนปลายเดือน/ปลายภาคเรียน
6.หาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง/พัฒนาต่อ
แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว