ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญในการเร่งรัดพัฒนา
ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิด

คานวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ตามหลักการท าง
คณิตศาสตร์ สาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนา
แบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และ
เฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิด
คานวณของผเู้ รียน ดังนี้
ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2
ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3
ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4
ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6
ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3
นอกจากนยีั้งได้พัฒนาแบบฝกึ เทคนิคการคิดคานวณทีใ่ ช้สมบัติและ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์โดยเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดคานวณตามศักยภาพของ
ตนเอง
สานักงาน
คู่มือการใช้แบบฝึก
แบบฝึกคิดเลขในใจ-เทคนิค
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5