ดาวน์โหลดฟรี ชีทแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับประถมต้น เรื่องการนับจำนวนค่ะ
คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้รรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ กล่าวคร่าว ๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ “รูปร่างและจำนวน” เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.2ช่วยเรื่องการนับ เข้าใจจำนวนมากน้อย
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (1)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (1)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (2)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (2)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (3)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (3)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (4)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (4)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (5)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (6)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (7)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (8)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (9)
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (10)