มาตรฐาน,ตัวชี้วัด,สาระแกนกลาง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระแกนกลาง สาระท้องถิ่น
มาตรฐาน  ท ๑.

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน

๑. อ่านออกเสียงคำ

คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

๒. บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˜  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง   และข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐานคือคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ใน  กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย

– คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์

– คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

– คำที่มีพยัญชนะ

ควบกล้ำ

– คำที่มีอักษรนำ

–  การละเล่นของเด็กไทยในท้องถิ่น  เช่น             รีรีข้าวสาร  มอญซ่อนผ้า  ฯลฯ
  ๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

˜  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– นิทาน

– เรื่องสั้นๆ

– บทร้องเล่นและ

บทเพลง

– เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

˜  การอ่านจับใจความจาก

–  นิทานหรือเรื่องสั้นที่มีในท้องถิ่น

–  บทร้องเล่น  เช่น      แม่ศรี  ฯลฯ

–  เพลงเกี่ยวกับท้องถิ่นสุพรรณบุรี  เช่น อเมซิ่งสุพรรณบุรี

1.ปก 2.สารบัญ 3.มาตรฐาน 4.หน่วยที่1และ2 5.หน่วยที่4 6.หน่วยที่5 7หน่วยที่6 8คณะทำงาน