cigarette-484256_1280

“หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” โดยมีแนวทางการรณรงค์ดังนี้

  • ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ….

เพื่อปกป้องและคุ้มครองเยาวชนจากการบริโภคยาสูบ

๒. เผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งกฎหมายที่

เกี่ยวข้องร่วมไปกับการรณรงค์ให้กลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ รวมถึงให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

๓. สร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสองและการพิทักษ์สิทธิของตนเองในการได้รับอากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ