เทคนิคการอธิบาย

1.เวลาที่ใช้ในการอธิบายไม่นานเกินควร

2.ภาษาที่ใช้ง่ายแก่การเข้าใจ

3.สื่อการสอน หรือตัวอย่างน่าสนใจ

4.ครอบครุมใจความสำคัญได้ครบถ้วน

5.การอธิบายเริ่มจากเรื่องที่เข้าใจง่ายไปหาเรื่องยาก

6.ท่าทางในการอธิบายน่าสนใจ

7.ใช้แนวความคิด

8.มีการสรุปผลการอธิบายด้วย