ทักษะการใช้กิริยาวาจา ท่าทางในการสอน

การใช้วาจากิริยา ท่าทางในการสอน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของครูบุคลิกภาพของครูเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง รวมทั้งความสามารถในการสื่อความหมาย

เทคนิคการใช้วาจา กิริยา ท่าทางประกอบการสอนและบุคลิคภาพ

1.การเคลื่อนไหวแหละการเปลี่ยนอิริยาบถ ครูควรเดินด้วยท่าทางที่เหมาะสมสง่างามและดูเป็นธรรมชาติ

2.การใช้มือและแขน ใช้มือประกอบท่าทางในการสอน ซึ่งจะเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพราะนักเรียนสรใจดูสิ่งที่เคลื่อนไหวมากกว่าสิ่งที่นิ่ง

3.การแสดงออกด้วยสีหน้า สายตา เป็นส่วนกนึ่งที่ใช้สื่อความหมายกับผู้เรียน ผู้เรียนจะเข้าใจความรู้สึก สีหน้าของครูต้องล้อยตามสัมพันธ์กับความรู้สึกดังกล่าวด้วย

4.การทรงตัวและการวางท่าทาง ควรวางท่าทางให้เหมาะสมไม่เครียดเกินไป

5.การใช้น้ำเสียง ต้องใช้ภาษา “ร” ”ล”ต้องชัดเจน ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังห้ามเสียงดังหรือตวาด

6.การแต่งกาย การแต่งกายนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับครูในการเสริมบุคลิกภาพดึงดูดความสนใจ ผู้สอนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามสมัยนิยม โดยคำนึงถึงวัย รูปร่างและความเหมาะสม

ทักษะการอธิบาย จะเชื่อมโยงเรื่องที่จะสอนกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมการยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อขยายสาระสำคัญได้ อาจทำได้ 2 ทาง คือ

1.แบบนิรนัย(Deductive System) คือการอธิบายโดยบอกกฎหรือหลักการ

2.แบบอุปนัย(Inductive System) คือเป็นการยกตัวอย่าง  รายละเอียดย่อยๆ ซึ่งเข้าใจง่าย