ทักษะและเทคนิควิธีการสอน

ทักษะและเทคนิคการสอน ความหมายคือความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยสารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนได้ดี

เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอนการสอนการแบ่งทักษะการสอนมี 18ทักษะด้วยกัน จะแบ่งเหลือ 9 ทักษะ

ความสำคัญของทักษะการสอน

1.ทักษะนับเป็นจุดมุ่งหมายหมวดหนึ่งของการศึกษาซึ่งจะต้องฝึกควบคู่กับความรู้

2.เป็นการส่งเสริมความชำนาญคล่องแคล่ว

3.ช่วยให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

4.ช่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสอน

5.ช่วยให้งานสอนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

6.ช่วยให้การทำงานมีประสิมธิภาพและสามารถพัฒนางานสอนขึ้นไปอีก

7.ช่วยทำให้เกิดความชื่นชม ศรัทธาจากผู้เรียน

ทักษะการสอนพื้นฐาน  หมายถึง ความสามารถในการสอน ซึ่งทักษะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองต้องฝึกฝน ผู้ที่เป็นครูควรได้มีการฝึกฝนเพื่อเป็นพื้นฐานในการสอนต่อไป เป็นที่เชื่อกันว่าการที่ครูจะมีความสารถในการใช้ทักษะให้ได้ผลนั้น

ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน

การนำเข้าสู่เรื่องที่จะเรียน เป็นขั้นการสอน หรือกิจกรรมที่จัขึ้น เพื่อเริ่มต้นทำการสอนเพื่อดึงความสนใจ ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะติดตามบทเรียนต่อไป

จุดมุ่งหมาย

1.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการที่จะเรียน

2.เพื่อโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับประสบการณ์ที่จะสอน

3.เพื่อจัดบรรยากาศของการเรียนให้เป็นที่น่าสนใจอยากเรียนรู้

4.เพื่อกำหนดขอบเขตของบทเรียนว่าจะเรียนอะไร

5.ผู้ให้ผู้เรียนรู้ความหมายรู้ความคิดรวบยอด

การใช้ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน

  1. ก่อนเริ่มบทเรียนที่จะสอน
  2. ก่อนเริ่มอธิบาย
  3. ก่อนเริ่ม ตั้งคำถาม
  4. ให้นักเรียนอธิบาย

เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน

1.ใช้อุปกรณ์การสอนเช่น รูปภาพ

2.ให้นักเรียนลองทำกิจกรรมบางอย่างที่สัมพันธ์กับบทเรียน

3.ใช้เรื่องเล่า นิทานหรือเหตุการณ์ต่างๆ

4.ตั้งปัญหา ทายปัญหาเพื่อเร้าความสนใจ

5.สนทนาซักถามถึงเรื่องต่างๆ

6.ทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่

7.แสดงละคร

8.ร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวข้อง

9.สาธิต ซึ่งอาจจะสาธิตโดยครู

10.ทำสิ่งที่แปลกไปจากเดิม

11.ให้นักเรียนฟังเสียงต่างๆ