การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

*********************************

นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวานนี้

ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้โอนภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับ สนุนการศึกษาการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศให้กับกลุ่มภารกิจงาน การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

๑.     แต่ง ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ โดยมีผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งชาติ (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้า รวมอยู่ด้วย

๒.      จัดการประชุมเพื่อรับโอนภารกิจดังกล่าว

๓.      รายงานผลการดำเนินงานให้ คปต.ทราบเป็นระยะ

ทั้ง นี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางการบริหารจัดการดูแลนักเรียนที่ไปเรียนในต่างประเทศ ว่าควรคำนึงถึงประเด็นการรับรองเทียบวุฒิกรณีที่นักเรียนจะไปศึกษาต่อ และการนำวุฒิการศึกษาที่เรียนจบมาทำการรับรองภายหลังจากสำเร็จการศึกษากลับ มา รวมทั้ง การคำนึงถึงสาขาที่นักเรียนจะไปศึกษาต่อด้วย

ใน โอกาสนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลทุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หน่วยงานต่างๆ มีอยู่ และหารือเกี่ยวกับการวางแนวทางเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านทุนการ ศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งทุนภายในประเทศและทุนต่างประเทศ   ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องของนักเรียนทุน เช่น การเทียบวุฒิการศึกษาของนักเรียนไทยในต่างประเทศ การส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและ กศน.ให้แก่นักเรียนไทย ใน ต่างประเทศ การให้ข้อมูลความรู้แก่นักเรียนก่อนที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ การบริหารจัดการทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ที่ประชุมเห็นชอบที่จะดำเนินการตามแนวทางดังนี้

๑.     ศึกษาวิเคราะห์สภาพของทุนในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น และความครอบคลุมของทุนที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.     จัด ทำยุทธศาสตร์และมาตรการดำเนินงานสู่ความสำเร็จเพื่อให้ทุนการศึกษาครอบคลุม ทั้งในเรื่องของการสร้างโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชาย แดนภาคใต้

๓.     รายงานผลการดำเนินงานให้ คปต. ทราบเป็นระยะ รวมทั้งอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. / ข้อมูล
ศศิพิชญ์/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.