ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก [องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม]