สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
 
จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตร “การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” 
 
จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 
โดยสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม มายัง 
กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
หรือทาง E-mail:opecpolicy@gmail.com 
รายละเอียดตามที่แนบมาท้ายนี้
V
V
V
V
Č
Ċ
สาวิตรี บุญครอง,

15 เม.ย. 2558 22:05
Ċ
สาวิตรี บุญครอง,

15 เม.ย. 2558 22:05