กรุงเทพฯ–30 เม.ย.–ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์มธ.ประกาศปีการศึกษา 2558 พัฒนาหลักสูตร ปรับโฉมใหม่การศึกษาไทยสู่ Active Learning พร้อมคลอดศูนย์ทดสอบสมรรถนะ การันตีนักศึกษา มธ.เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไปใหม่ทั้งหมด โดยจะเริ่มใช้กับทุกคณะ ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ที่จะดำเนินการควบคู่กันไปก่อน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ และคาดว่าจะเริ่มใช้พร้อมกันได้ทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 นี้

ทั้งนี้ เพื่อการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ Global mindset เปิดโลกทัศน์สำหรับบริบทพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก Soft Skills เน้นการเตรียมพร้อมทักษะการติดต่อและสื่อสาร รวมถึงการเข้าสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืน และสุดท้ายคือ Spirit of Thammasat การทำประโยชน์ให้สังคม ด้วยการผนวก 4 วิชาพื้นฐาน ทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารให้เป็นวิชาใหม่ๆ เช่น วิชาชีวิตกับความยั่งยืน ทักษะชีวิตทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ กล่าวอีกว่า เป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากคณาจารย์แทบทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ กองบริการการศึกษา สำนักหอสมุด สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับ การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ไปพร้อมกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้สอนหรืออาจารย์เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ไม่ใช่ทำหน้าที่ป้อนความรู้แต่อย่างเดียว กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการศึกษาภาคปฏิบัติมากขึ้น และผสมผสานการเรียนในหลายรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าในปีการศึกษา 2558 นี้ ทุกคนต้องสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยดำเนินการผ่านศูนย์ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านการศึกษาของนัก ศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสำเร็จศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต

“ในอนาคตนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านการทดสอบ Qualities of Thammasat Graduate 6 ด้าน หรือ GREATS ซึ่งย่อมาจาก G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม R-Responsibility สำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน E-Eloquence สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ T-Team leader เป็นผู้นำทำงานเป็นทีม และ S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้รับใบรับรองแสดงผลสมรรถนะ (Thammasat Skills Set Transcript) ควบคู่กับใบแสดงผลการเรียน (Transcript) เป็นการรับประกันคุณภาพบัณฑิตให้กับบริษัทขั้นต้นหากต้องการคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงาน ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากมีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดแล้ว ยังรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง มีองค์ความรู้แบบบูรณาการในศาสตร์ต่างๆ มีบุคลิกภาพที่ดี เข้ากับสังคมได้ และที่สำคัญคือมีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ทั้งในด้านการยอมรับความคิด เห็นจากผู้อื่น การช่วยเหลือสังคม เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตที่เน้นการทำงาน เป็นทีมและมีทักษะด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา” รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ กล่าว
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
คุณรัชฎา ปสันตา โทร. 0 2610 2352
คุณวราภรณ์ อุดมไพศาล โทร. 0 2610 2372
คุณมณสิณีย์ ตั้งวงศ์ตระกูล โทร. 02 610 2392

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2149145