นิทานที่เหมาะสมในวัยนี้ ควรเปนหนังสือภาพที่เปนภาพเหมือนรูป
สัตว ผัก ผลไม สิ่งของในชีวิตประจําวัน และเขียนเหมือนภาพของจริง มีสี
สวยงาม ขนาดใหญชัดเจน เปนภาพเดี่ยวๆที่มีชีวิตชีวา ไมควรมีภาพหลัง
หรือสวนประกอบภาพที่รกรุงรัง รูปเลมอาจทําดวยผาหรือพลาสติก หนา
นุมใหเด็กหยิบเลนได

เวลาเด็กดูหนังสือภาพ พอแมควรชี้ชวนใหดูดวยความรัก เด็กจะ
ตอบสนองความรักของพอแมดวยการแสดงความพอใจ ความสัมพันธ
ระหวางเด็กและหนังสือภาพจึงสงเสริมความสัมพันธระหวางพอแมลูกดวย