เด็กแต่ละคนจะเริมชอบต่างกน แล้วแต ั ่สภาพแวดล้อมทีถูก
เลี,ยงดู การเลือกหนังสือนิทานทีเหมาะกบเด็กวัยนี ั , ควรเป็ น
หนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพทีเด็กสนใจ ไม่ควรบังคับให้เด็กดู
แต่หนังสือทีพ่อแม่ต้องการให้อ่าน หนังสือทีเหมาะสม ควรเป็ น
ภาพเกียวกบชีวิตประจําวัน สัตว์ สิ ั งของ

เด็กเล็กในช่วงนี, มีประสาทสัมผัสทางหูดีมาก หากมี
ประสบการณ์ด้านภาษา และเสียงทีดีในวัยนี, เด็กจะสามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาและดนตรีได้ดี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2 – 4 ปี เด็กมี
ความสนใจเสียงและภาษาทีมีจังหวะ เด็กบางคนจําหนังสือทีชอบ
ได้ทั,งเล่ม จําได้ทุกหน้า ทุกตัวอักษร เหมือนอ่านหนังสือออก เด็ก
อายุ 3 ปี มีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เข้าใจเรืองเล่า
ง่ายๆ ชอบเรืองซํ,าไปซํ,ามา ดังนั,น หากเด็กมีประสบการณ์ทีดีใน
ช่วงเวลานี, จะเป็ นพื,นฐานในการสร้างนิสัยรักการอ่าน