เด็กวัยนี,มีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็นสิงรอบตัว
เริมเข้าใจความแตกต่างระหวางความจริงก ่ บเรืองสมมุติ นิทานที ั
เหมาะสมกบเด็กวัยนี ั ,ควรเป็ นนิทานทีเป็ นเรืองทียาวขึ,น แต่เข้าใจ
ง่าย ส่งเสริมจินตนาการ เนื,อเรืองสนุกสนานน่าติดตาม มี
ภาพประกอบทีมีสีสันสดใสสวยงาม มีตัวอักษรบรรยายเนื,อเรืองไม่
มากเกินไป และมีขนาดใหญ่พอสมควรหลักการเลือกนิทานทีเหมาะกบเด็กปฐมวัย ั
เหมาะสมกบวัย : เด็กในแต ั ่ละวัยจะมีความสนใจฟัง
เรืองราวต่างๆ แตกต่างกนไปตามความสามารถในการรับรู้ และ ั
ประสบการณ์ทีได้รับ นิทานทีเหมาะสมกบเด็กอายุตํากว ั า 3 ปี ควร ่
เป็ นหนังสือภาพ สมุดภาพ หนังสือภาพผสมคํา นิทานทีมีบทร้อย
กรอง ในขณะทีนิทานทีเหมาะกบเด็กอายุ 3 ปี ขึ ั ,นไป ควรเป็ นนิทาน
ทีมีเรืองราวทีเกียวกบธรรมชาติ นิทานเรืองเล ั ่าทีให้ข้อคิด

ประโยชน์ทีเด็กจะได้รับ : การเลือกหนังสือต้องคํานึงถึงประโยชน์ทีเด็ก
จะได้รับ ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้วย เช่น สอน
ให้รู้จักคําเรียกชือสิงของต่างๆ เปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพัฒนา
ความคิด จินตนาการ ให้ความรู้สึกทีดีต่อเด็ก มีความตลกขบขันให้ความ
สนุกสนาน ช่วยแกปัญหาให้ก ้ บตัวเด็ก เมือเปรียบเทียบตนเองก ั บตัว ั
ละคร เป็ นต้น การอ่านเรืองราว หรือเนื,อหาทั,งเล่มก่อนตัดสินใจเลือก จึง
เป็ นสิงสําคัญ