เนื,อหาและลักษณะรูปเล่ม : นิทานหรือหนังสือทีดีสําหรับเด็กปฐมวัย
ควรเป็ นเรืองสั,นๆง่ายๆ และไม่ซับซ้อน มีจุดเด่นของเรืองจุดเดียว เด็กดู
ภาพหรือฟังเรืองราวเข้าใจได้ และสนุกสนาน มีเนื,อเรืองทีชัดเจน ชวน
ติดตาม เป็ นเรืองทีเกียวกบตัวเด็ก และใกล้ชิดตัวเด็ก หรือธรรมชาติ ั
แวดล้อมไม่มีการบรรยายเนื,อเรือง ควรมีลักษณะเป็ นบทสนทนาโต้ตอบ
ระหวางตัวละคร ่