นิทานประเภทตํานาน อาจอิงเหตุการณ์จริงอยูบ้างก ่ ็ได้
 นิทานสุภาษิต เป็ นนิทานทีมีผู้แตงขึ ่ ,น เพือเป็ นบทสอนใจผู้อ่านและผู้ฟังจะมีคติ
หรือข้อคิดลงท้ายเสมอ
 นิทานพื,นบ้าน เป็ นนิทานทีเกียวกบวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต ั ่ละท้องถินหรือ
เกียวกบเหตุการณ์ทีเก ั ิดขึ,นในแตละท้องถิ ่ น
 นิทานชาดก เป็ นเรืองทีเกียวกบประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของพระพุทธเจ้าใน ั
พระชาติต่างๆ ทั,ง10 ชาติ
 นิทานเกียวกบเทพเจ้า เป็ นเรืองทีเก ั ียวกบเทพเจ้าในลัทธ์ศาสนาต ั ่างๆ มุ่งสร้าง
ความเชือ ความศรัทธาแก่ผู้อ่านและผู้ฟัง

นิทานเกียวกบพืชสัตว์และเรืองสิ ั งต่าง ๆ นิทานประเภทนี,แต่งขึ,นเพือใช้
ประกอบการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและช่วย
ให้เด็กรักธรรมชาติสิงแวดล้อม
 นิทานสะท้อนสังคม แต่งขึ,นเพือแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมทีเป็ นอยูหรือทีควร ่
จะเป็ นในอนาคต
 นิทานอธิบายเหตุ เป็ นเรืองราวของเหตุทีมาของสิงหนึงสิงใดและอธิบายพร้อม
ตอบคําถามเรืองราวนั,นๆ ด้วย
 นิทานตลกขบขัน เป็ นเรืองเปรียบเทียบชีวิตความเป็ นอยูมีมุกทีตลกขบขัน เป็ น ่
เรืองราวแปลกเกินความจริง
 นิทานวีรบุรุษ เป็ นนิทานทีอ้างอิงถึงบุคคลทีมีความสามารถ กล้าหาญ