การเล่านิทานทีนิยมมี2 วิธี ดังนี,
1. การเล่าเรืองปากเปล่า ไม่มีอุปกรณ์ : เป็ นการเล่านิทานด้วยการบอกเล่า
ด้วยนํ,าเสียงและลีลาของผู้เล่า ซึงมีรายละเอียดดังนี,
• การขึ,นต้นเรืองทีจะเล่า ควรดึงดูดความสนใจเด็ก โดยค่อยเริมเล่าด้วย
เสียงชัดเจน ลีลาของการเล่าช้าๆ และเริมเร็วขึ,น จนเป็ นการเล่าด้วยจังหวะปกติ
• เสียงทีใช้ควรดัง และเป็ นประโยคสั,นๆได้ใจความ การเล่าดําเนินไปอยาง ่
ราบรืน ไม่ควรเว้นจังหวะการเล่านิทานให้นาน จะทําให้เด็กเบือ อีกทั,งไม่ควรมีคําถาม
หรือคําพูดอืนๆทีเป็ นการขัดจังหวะ ทําให้เด็กหมดสนุก

การใช้นํ,าเสียง สีหน้า ท่าทาง แสดงให้สอดคล้องกบลักษณะของตัว ั
ละคร ไม่ควรพูดเนือยๆ เรือยๆ เพราะทําให้ขาดความตืนเต้น
 อุ้มเด็กวางบนตัก โอบกอดเด็กขณะเล่า หรือถ้าเล่าให้เด็กหลายคนฟัง
อาจจะนังเก  าอี ้ ,ให้เหมาะสมกบสายตาเด็ก ั
 ใช้เวลาในการเล่าไม่ควรเกิน 15 นาที เพราะเด็กมีความสนใจในช่วงเวลา
สั,น
 ให้โอกาสเด็กซักถาม แสดงความคิดเห็น

 

2. การเล่าเรืองโดยมีอุปกรณ์ช่วย เช่น สิงแวดล้อมรอบตัวเด็กเช่น สัตว์
พืช , วัสดุเหลือใช้เช่น กล่องกระดาษ กิงไม้,ภาพ เช่นภาพพลิก หรือภาพ
แผนเดียว ,หุ ่ ่นจําลอง ทําเป็ นละครหุ่นมือ, หน้ากากทําเป็ นรูปละคร ,นิ,ว
มือประกอบการเล่าเรือง