ลีลาท่าทางของผ้เล่า
ก่อนอืนผู้เล่าต้องอ่านทําความเข้าใจในเนื,อเรืองมาเป็ นอยางดี จดจําเนื ่ ,อ
เรืองได้อยางแม ่ ่นยํา มีจังหวะในการพูดเว้นวรรคตอนให้ดี ใช้เสียงสูงตํา
ดัง- เบา นิทานจะน่าสนใจมากน้อยเพียงใดขึ,นอยูก ่ บเทคนิคของผู้เล ั ่า
การจับหนังสือ
การจับหนังสือควรจับบริเวณรอบพับของเล่มนิทานดัวยมือข้างทีถนัด
จะเป็ น ด้านบนหรือด้านล่างของหนังสือก็ได้ ระวังอยาให้มือไปบัง ใช้ ่
มืออีกข้างช่วยเปิ ดหนังสือทีละแผน ยกหนังสืออยู ่ ระดับสายตา ่

การจัดที2นั2งสําหรับผ้ฟัง
ผู้ฟังนังหันหน้าหาผู้เล  ่า ตามความเหมาะสมให้เห็นภาพในหนังสือ
ชัดเจน ไม่นังออกไปทางด้านข้างในกรณีทีผู้ฟังมาก ให้นั  งหันหน้าหาผู้ 
เล่าเป็ นครึ งวงกลมก็ได้
เทคนิคการเล่านิทาน
การเล่านิทานทําได้หลายรูปแบบ ได้แก่ เล่านิทานโดยใช้หนังสือ ไม่ใช้
หนังสือแต่ใช้อุปกรณ์อยางอืนประกอบการเล ่ ่า เล่าปากเปล่าหรือใช้
ท่าทาง ร้องเพลงประกอบ เล่าโดยใช้หุ่นมือ หุ่นนิ,ว หุ่นชัก เล่าไปวาดไป
หรือพับกระดาษ จะทําให้นิทานน่าสนใจยิงขึ  ,น