การ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชกาครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี

1

 

นาง สุจิตรา  พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชกาครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อ ตกลงในการพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยการประชุมที่ผ่านมาได้ร่วมกันจัดทำกรอบแนวทางการทดสอบความรู้ความสามารถ เชิงทฤษฏีและประสบการณ์วิชาชีพและปฏิทินการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ยังคงมีรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือการประเมินอีกบางส่วนที่ต้องเร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เพื่อจัดทำแนวทางการพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการประเมินและการกำหนดกรอบการประเมิน การพัฒนางานตามข้อตกลง ทั้ง 4 สายงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 85 คน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  นปภา  โพธิ์พ่วง