“ชาญณรงค์” แนะ 10 ข้อสังเกตให้เด็กพลาดแอดมิชชั่นพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย ชี้ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากต้นสังกัด อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ศิษย์เก่าจบแล้วมีงานทำ

วันนี้ (9 มิ.ย.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ต้องพลาดหวังจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการปิดโอกาสในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะยังมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และเอกชนอีกหลายแห่ง ที่ยังมีที่นั่งรองรับนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่การจะเลือกศึกษาต่อที่ใดนั้นต้องมีการพิจารณาให้ดี โดย สมศ.มีข้อแนะนำ 10 ข้อให้นักเรียนพิจารณาก่อนจะตัดสินใจเลือกสมัครเรียน ประกอบด้วย 1. หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากต้นสังกัด 2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3.ผลการประเมินภายในจากต้นสังกัด 4.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

ผอ.สมศ. กล่าวต่อไปว่า ข้อแนะนำที่ 5.คณาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและปฏิบัติการสอนจริง 6.อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานสากล 7.จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาเทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเข้าและออกกลางคัน 8. จำนวนบัณฑิตที่สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 9.ความสำเร็จของศิษย์เก่า จบแล้วมีงานทำ และ 10.สถานศึกษามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้นักเรียน และผู้ปกครองสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ www.onesqa.or.th เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง และนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัย.

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์