ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา

จำนวน : 2 อัตรา

ปฏิบัติงานที่ งานสุจศาสตร์และจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ทเียบได้ในระดับเดียวกันทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ซึ่งมีผลการเรียนด้านจุลชีววิทยาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานด้านเคมี

จำนวน : 2อัตรา

ปฏิบัติงานที่ งานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ทเียบได้ในระดับเดียวกันทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาเคมีฟิสิกส์สาขาวิชาเคมีเทคนิคสาขาวิชาชีวเคมีสาขาวิชาเคมีชีววิทยาสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาที่เรียนเคมีมาไม่นอยกว่า 20 หน่วยกิต

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานที่ งานสุจศาสตร์และจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม

5. ตำแหน่งธุรการ

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานที่ งานสุจศาสตร์และจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ บัญชีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  ถรรติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมปศุสัตว์