แนวทำงกำรจัดสรรอัตรำว่ำงพนักงำนรำชกำรและอัตรำจ้ำงรำยเดือน เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
2559-11-09-18_07_10-1478656120x25513_1-pdf-adobe-acrobat-reader-dc

คำอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคำอธิบายการกรอกข้อมูลก่อน แล้วจึงกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ
ช่องข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการ/คำอธิบาย/ความหมาย ตัวเลือกข้อมูล/ตัวอย่างข้อมูล
(1) สพท. ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กระบี่, สพป.กรุงเทพมหานคร, …
(2) สถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา/โรงเรียน วัดสามแยกวิทยา, อนุบาลวัดทุ่ง, …
(3) ตำบล ชื่อตำบลที่ตั้งของสถานศึกษา/โรงเรียน บ้านใหม่, ทุ่งยายแดง, …
(4) อำเภอ ชื่ออำเภอที่ตั้งของสถานศึกษา/โรงเรียน เมือง, บ่อพลอย, …
(5) จังหวัด ชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา/โรงเรียน กระบี่, กรุงเทพมหานคร, …
(6) ข้าราชการครู จำนวนอัตราข้าราชการครูและผู้บริหารในสังกัดสถานศึกษา/โรงเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พ.ย. 59 ตัวเลขจำนวนเต็ม
(7) จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นในสังกัดสถานศึกษา/โรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย. ตัวเลขจำนวนเต็ม
(8) จัดอยู่ในกลุ่มที่ กลุ่มสถานศึกษาที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาระดับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวเลขจำนวนเต็ม 1, 2, 3, …, 7
ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล
(9)
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ควรมีตามเกณฑ์ จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ควรมีในสถานศึกษา ตามกลุ่มสถานศึกษาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสายสนับนุนฯ ตัวเลขจำนวนเต็ม 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล
(10) 38ค.(2) จำนวนอัตราของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีอยู่จริงตาม จ.18 ในสถานศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(11) ลูกจ้างประจำ จำนวนอัตราลูกจ้างประจำที่มีอยู่ในสถานศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(12) พนักงานราชการ จำนวนอัตราพนักงานราชการที่มีอยู่ในสถานศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(13) อัตราจ้างรายเดือน จำนวนอัตราจ้างรายเดือนที่มีอยู่ในสถานศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(14) รวมทั้งหมด รวมจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่มีอยู่ในสถานศึกษา
คำนวณจาก (10)+(11)+(12)+(13)
ตัวเลขจำนวนเต็ม
ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล
(15) นักการภารโรง จำนวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง ที่มีอยู่ในสถานศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(16) ด้านธุรการ จำนวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปฏิบัติงานด้านธุรการ ที่มีอยู่ในสถานศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(17) ด้านการเงินและบัญชี จำนวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ที่มีอยู่ในสถานศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(18) ด้านพัสดุ จำนวนอัตราบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มีอยู่ในสถานศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(19) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ
-ขาด,+เกิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่มีอยู่ในสถานศึกษามีน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนบุคลากรฯ ที่ควรมีในสถานศึกษาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังบุคลากรสายสนับนุนฯ คำนวณจาก (14)-(9) ตัวเลขจำนวนเต็ม
ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล
การกรอกข้อมูลความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ ในสถานศึกษา (เฉพาะกรณีที่ขาดเกณฑ์) ช่องที่ (20) – (36)
1. สถานศึกษาที่มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ (ช่อง (14)) มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนบุคลากรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง (ช่อง (9)) แสดงว่าสถานศึกษานั้นมีอัตรากำลังเกินเกณฑ์หรือพอดีเกณฑ์ (ตัวเลขในช่อง (19) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0) สถานศึกษานั้นไม่ต้องกรอกข้อมูลความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ
2. สถานศึกษาที่มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนฯ (ช่อง (14)) น้อยกว่าจำนวนบุคลากรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง (ช่อง (9)) แสดงว่าสถานศึกษานั้นมีอัตรากำลังขาดจากเกณฑ์ (ตัวเลขในช่อง (19) มีค่าติดลบ) ให้กรอกข้อมูลความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ ตามจำนวนที่ขาดจากเกณฑ์ โดยตรวจสอบว่า บุคลากรสายสนับสนุนฯ อัตราบังคับตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ในช่อง (15) นักการภารโรง, ช่อง (16) ตำแหน่งด้านธุรการ, ช่อง (17) ตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี และช่อง (18) ตำแหน่งด้านพัสดุ (บังคับเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม 5, 6 และ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน) มีครบทุกตำแหน่งแล้วหรือไม่
2.1 หากมีไม่ครบ ให้ระบุจำนวนความต้องการอัตราบังคับให้ครบทุกตำแหน่ง อย่างน้อยตำแหน่งละ 1 อัตราก่อน
กลุ่ม 1 – กลุ่ม 4 ในช่อง (20) – (22) และ กลุ่ม 5 – กลุ่ม 7 ในช่อง (20) – (23)
แล้วจึงระบุความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ ตามจำนวนความจำเป็นของสถานศึกษาในช่อง (23) – (36) หรือ (24) – (36)
2.2 หากมีอัตราบังคับครบทุกตำแหน่งแล้ว ให้ระบุจำนวนความต้องการบุคลากรฯ ในช่อง (20) – (36) ได้ทุกตำแหน่ง
2.3 จำนวนความต้องการที่ระบุตามข้อ 2.1 – 2.2 ในช่อง (37) รวมแล้วต้องเท่ากับจำนวนที่ขาดจากเกณฑ์ ค่าบวกของช่อง (19)
2.4 สำหรับสถานศึกษาที่เลือกความต้องการด้านอื่นๆ ช่อง (36) ให้ระบุด้านที่ต้องการในช่องหมายเหตุ
ช่องข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการ/คำอธิบาย/ความหมาย ตัวเลือกข้อมูล/ตัวอย่างข้อมูล
(20)
นักการภารโรง จำนวนความต้องการบุคลากรฯ ตำแหน่งนักการภารโรง ตัวเลขจำนวนเต็ม
(21) ด้านธุรการ จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านธุรการ ตัวเลขจำนวนเต็ม
(22) ด้านการเงินและบัญชี จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านการเงินและบัญชี ตัวเลขจำนวนเต็ม
(23) ด้านพัสดุ จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านพัสดุ ตัวเลขจำนวนเต็ม
(24) ด้านบุคลากร จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านบุคลากร ตัวเลขจำนวนเต็ม
(25) ด้านนโยบายและแผน จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านนโยบายและแผน ตัวเลขจำนวนเต็ม
(26) ด้านประชาสัมพันธ์ จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านประชาสัมพันธ์ ตัวเลขจำนวนเต็ม
(27) ด้านพยาบาล จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านพยาบาล ตัวเลขจำนวนเต็ม
(28) ด้านโภชนาการ จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านโภชนาการ ตัวเลขจำนวนเต็ม
(29) ด้านบรรณารักษ์ จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านบรรณารักษ์ ตัวเลขจำนวนเต็ม
(30) ด้านโสตทัศนศึกษา/ICT จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านโสตทัศนศึกษา/ICT ตัวเลขจำนวนเต็ม
(31) ด้านแนะแนว/จิตวิทยา จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านแนะแนว/จิตวิทยา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(32) ด้านวัดและประเมินผล จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านวัดและประเมินผล ตัวเลขจำนวนเต็ม
(33) ด้านวิจัยและนวัตกรรม จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านวิจัยและนวัตกรรม ตัวเลขจำนวนเต็ม
(34) ด้านยานพาหนะ จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านยานพาหนะ ตัวเลขจำนวนเต็ม
(35) ด้านสำรวจ/โยธา จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านสำรวจ/โยธา ตัวเลขจำนวนเต็ม
(36) ด้านอื่นๆ จำนวนความต้องการบุคลากรฯ  ด้านอื่นๆ ตัวเลขจำนวนเต็ม
(37) รวมความต้องการ รวมจำนวนความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนฯ ในสถานศึกษา คำนวณจาก (20)+(21)+(22)+(23)+(24)+ (25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+ (34)+(35)+(36) ตัวเลขจำนวนเต็ม, ให้คัดลอกสูตรไปวางโดยไม่ต้องกรอกข้อมูล, หากสูตรแสดง “เกินเกณฑ์” หรือ “ขาดเกณฑ์” ให้ปรับตัวเลขความต้องการจนกว่าสูตรจะแสดงตัวเลข