แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 1-20

450

ชุดที่ 1 – นับจำนวน

ชุดที่ 2 – นับจำนวน แบบที่ 2

ชุดที่ 3 – รู้จักตัวเลข ตัวหนังสือ และลำดับตัวเลข 1-20

ชุดที่ 4 – ตัวเลข ลำดับ มากน้อย

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้