ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

จงเลือกวงกลมข้อที่มีความหมายไม่เข้าพวก

1. a. nose        b. mouth
c. ear        d. finger

2. a. mango        b. apple
c. orange        d. book

3. a. tiger        b. lion
c. cat        d. elephant

4. a. sea        b. river
c. ocean        d. mountain

5. a. one        b. ant
c. two        d. three

6. a. chair        b. table
c. soap        d. desk

7. a. green        b. ice-cream
c. blue        d. yellow

8. a. A            b. T
c. B            d. f

9. a. house        b. whale
c. duck        d. cow

10. a. radio        b. ruler
c. pencil        d. pen

จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

11. A : Hello. Malee.
B : ___. Anna.
a. Bye        b. No
c. Hello        d. Yes

12. A : Hello, ___ am Ton.
B : Hello. I’m Jane.
a. He        b. I
c. She        d. It

13. Tom : Goodbye. Tim.
Tim  : ___ Tom.
a. Good morning.    b. Good night.
c. Goodbye.    d. Good evening.

14. Good ___. How are you ?
a. morning        b. bye
c. luck        d. day

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6

 

หากไม่เป็นการรบกวน กรุณากด แชร์ บทความเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ