ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2302 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
“การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”