วันนี้( 24 ก.ค.) ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย( ทปอ.)  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้  ตนได้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. มาหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 ซึ่งเดิมนักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งที่จบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยต้องไปเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  แต่ขณะนี้การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ คุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสมเอง ซึ่งทำให้หลายมหาวิทยาลัยเริ่มกังวล เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติเอง แต่จะให้ทปอ. ช่วยดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาให้ เช่น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น เป็นต้น

ด้านผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการระบบแอดมมิชั่น ของ ทปอ. กล่าวว่า จากที่มหาวิทยาลัยไม่เคยเทียบวุฒิการศึกษาเอง ดังนั้นในระยะแรกคือปีการศึกษา 2560-2561  ทปอ. จะช่วยมหาวิทยาลัยเทียบวุฒิการศึกษาดังกล่าว ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่าง ๆก็จะต้องมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ เพื่อจะได้สามารถดำเนินการเองได้  ซึ่งการเทียบวุฒิการศึกษานั้นเบื้องต้นจะต้องดูระยะเวลาในการเรียน  สาระการเรียนที่เรียน และผลการเรียนหรือเกรด เป็นต้น

… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/587385