หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถใช้ประกอบการสอนในชั้นเรียนได้

หัวเรื่อง และคำสำคัญ

หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์, คณิตศาสตร์, ประถมศึกษาปีที่ 1
ประเภท

Interactive Resource
ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท.

สื่อประกอบการเรียนรู้
รูปแบบการนำเสนอ แบ่งตามผลผลิต สสวท.

E-book
ลิขสิทธิ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
รูปแบบไฟล์

.swf
สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา

คณิตศาสตร์
ระดับชั้น

ป.1
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน

อ่านที่นี้  คลิก