รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสภาการศึกษา ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ของสภาการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันนโยบาย แผน กฎหมาย และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างบังเกิดผล

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  ตนได้ลงนามในคำสั่งสภาการศึกษา ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดเดิมได้หมดวาระไปในคราวเดียวกับคณะกรรมการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ซึ่งที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านต่าง ๆ จำนวน 9 คณะ ดังนี้

  • คณะที่ 1 ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดย พล.อ.พหล สง่าเนตร เป็นประธาน

  • คณะที่ 2 ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร เป็นประธาน

  • คณะที่ 3 ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา โดยนายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงษ์ เป็นประธาน

  • คณะที่ 4 ด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดย ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธาน

  • คณะที่ 5 ด้านการประเมินผลการศึกษา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธาน

  • คณะที่ 6 ด้านกฎหมายการศึกษา โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน

  • คณะที่ 7 ด้านการวิจัยการศึกษา โดย ศาสตราจารย์อุทัย ดุลยเกษม เป็นประธาน

  • คณะที่ 8 ด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา โดยนายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ เป็นประธาน

  • คณะที่ 9 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา โดยพระพรหมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นประธาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 9 คณะ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสภาการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันนโยบาย แผน กฎหมาย และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างบังเกิดผล