kroo
1.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
1.2
มี
รายชื่อในการส ารวจ
ของต้นสังกัด ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส าหรับครู สพฐ., ส านักงาน กศน.,
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ส านักงานพระพุทธศาสนา
ฯลฯ
กล่าวคือ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีต้นสังกัด
ส่งรายชื่อให้คุ
รุสภา รับทราบความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรนี้
1.3
เป็นผู้ปฏิบัติการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา
1.4
ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา
1.4.1
กรณีมีใบอนุญาตการสอน
1.4.1.1
ส าเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร กรณีมีสมุดประจ าตัวครู
ที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออกให้แนบส าเนามาด้วย
1.4.1.2
ใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา ที่ออกให้
ก่อน
วันที่ 19
มีนาคม 2558
และ
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
ทั้งรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในเอกสารดังกล่าว ต้องตรงกับ
การปฏิบัติงาน
ณ ปัจจุบัน
1.4.2
กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.4.2.1
ส าเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานหน้าที่ครูที่เป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ (ไม่ใช่ธุรการ
ปฏิบัติการสอนบางเวลา)
1.4.2.2
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู