ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

                รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการดำเนินงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับฟัง  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณ และมอบนโยบาย ดังนี้ ๑. ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพทางการศึกษาสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ไม่เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แต่หมายถึงประชาชนทุกคน ดังนั้นหน่วยงาน กศน. วิทยาลัยชุมชน จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ๒. ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือแก้ปัญหา ๓. ขอความร่วมมือในเรื่องข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่ข้อมูลตามความรู้สึก เพราะผู้ที่อยู่กระทรวงศึกษาธิการย่อมต้องทราบข้อมูลมากกว่า ๔. ขออย่าให้มีการทุตจริตคอรัปชั่น ถ้ามีจะดำเนินการให้ถึงที่สุด

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่าในการทำงานนั้น จะต้องมี ๔ S คือ Service mind มีจิตใจในการบริการ ผู้รับบริการเปรียบเหมือนญาติพี่น้อง Speed ความรวดเร็วในการให้บริการ Smart ต้องมีความรอบรู้ และ Systematic ทำงานให้เป็นระบบ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลว่า คนที่ฉลาดและขยันควรให้อยู่ใกล้ตัว คน ที่ขยันแต่ไม่ฉลาดให้ฝึกอบรม คนที่ขี้เกียจและฉลาดต้องมอบหมายงานให้มากขึ้น ส่วนคนที่ขี้เกียจและไม่ฉลาด ให้พิจารณาดูว่าจะพัฒนาได้อย่างไร

นอก จากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการปฏิรูประบบการศึกษาว่า เป็นหน้าที่ของทุกกระทรวง ที่ต้องช่วยกันดูแลและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องของ สกสค. และองค์การค้าของคุรุสภานั้น ต้องขอความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูง มาช่วยปรับปรุงระบบโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ ในส่วนของงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ จะนำมาพัฒนาคนให้มีคุณภาพทางการศึกษาภายใน 3 ปี หรือ 5 ปี ให้ได้ผลนั้น จะต้องช่วยกันทุกฝ่าย

อุษา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป