เรียน 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
8. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว กับการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรที่มี ใบประกอบวิชาชีพในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยขอให้ส่วนราชการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ชะลอการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพในสังกัดในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อน จนกว่าร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … จะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน ดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดขอให้อ่านเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ/เอกสารทั้งหมดคลิกที่นี่