ประกาศ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สถานธนานุบาลธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด… รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง  หลักสูตรและวิธีการสอบ