ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 24 ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 21 ราย และ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม. เขต ๒๔ (ผลงานทางวิชาการ คือ
๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนท่า คันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคู่มือ ๒. การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยใช้เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๓ ราย ดังนี้
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑) นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ปี ๒๕๕๓ ๓. รางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน นานาชาติ International Exhibition for Young Inventors (IEYI-๒๐๑๓) ณ ประเทศมาเลเซีย การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ชุดทดลองพัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยตนเอง)
๒) นางสายสมร เพชรอยู่ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
สำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแกะสลักผัก-ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันจินตลีลา ภาษามือ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๓. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การ พัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียน นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖)
๓) นางประยอม บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทางวิชาการระดับ นานาชาติ
ประจำปี ๒๕๕๕ (รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา Po Leubg Kuk Primary Mathematics World Contest ๒๐๑๑ (PMWC ๒๐๑๑) วันที่ ๑๒-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary school ๒๐๑๑ (IMSO ๒๐๑๑) วันที่ ๓๑ สิงหาคม-๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและทักษะการคำนวณ)
         ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๐ ราย ได้แก่
๑) นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒. รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๓. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๔. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๕ การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยสู่สากล)
๒) นายดำรงศักดิ์ มั่นคง โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต ๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒. โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี ๒๕๕๖ โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ๓. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด)
๓) นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ สพม. เขต ๓๗ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่องหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับศักยภาพของ พื้นที่ ๒. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๕ ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง หลักสูตรสูงเม่นโมเดล หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่)
๔) นายธีระวิทย์ ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี ๒๕๕๕ ๒. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการนำคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์)
๕) นายมนตรี พรผล โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต ๑๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๕ ๓. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสภานักเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
๖) นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป. กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๓ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร)
๗) นายศุภโชค แซ่ตั๋น โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔” ๓. ต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) พ.ศ. ๒๕๕๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง”)
๘) นางจุฑามาศ รอดภัย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๕ ระดับประเทศ ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔” ๔. ห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดกลาง) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๓ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี))
๙) นางสาวศุภวัลย์ คำวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา
ใน พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา สพม. เขต ๓๖ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปี ๒๕๕๔ ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ปี ๒๕๕๕ ๓. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี ๒๕๕๔ ๔. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ “รักษ์ศักดิ์ศรี
มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”)
๑๐) นายเสริม ขรรค์ชัย โรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา” สพป. เชียงราย เขต ๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๔ ๓. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น
ปี ๒๕๕๖ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้)
๑๑) นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๕ ๒. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๓ ๓. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย)
๑๒) นายปรีชา ย้อยศิริ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” ๓. ต้นแบบโรงเรียน
ใน ฝัน รุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร)
๑๓) นายปรีชา เวชศาสตร์ วิทยาลัยประมงปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการ
การ อาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลางประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๓. ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๕ ๔. ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๓ ในรอบ ๑๐ ปี เพื่อรับโล่พระราชทาน)

๑๔) นายชัยอนันต์ แก่นดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ๒. รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศกีฬาลีลาศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ “ภูเก็ตเกมส์” พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงรุกบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
๑๕) นายเชน หมั่นเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ปี 2555 ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔” การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน)
๑๖) นายสมพงค์ จตุทอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒. รางวัลชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ (โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ)
ปี ๒๕๕๒ ผลงานปากกาไวท์บอร์ด Infinity Pen (Refill) ๓. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง ประจำปี ๒๕๕๓ (เครื่องมือวัดและควบคุม (วงจรไฟฟ้า)) ๔. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One College One Product : OCOP))
๑๗) นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง สพม. เขต ๑๘ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑.รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ ๓. ต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงงานพัฒนาโรงเรียนรางวัลพระราชทานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล)
๑๘) นายอัมพร อิสสรารักษ์ โรงเรียนห้วยยางศึกษา จังหวัดระยอง สพม. เขต ๑๘ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๕ ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๔ ๓. โรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๕๓ การพัฒนางานตามข้อตกลง คือ โครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน)
๑๙) นางสาวมะลิ คงสกุล โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี ๒๕๕๕ ๒. โรงเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๓ ๓. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ประจำปี ๒๕๕๓ ๔. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๔ ๕. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
ปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างวิถีชีวิตส่งเสริมจิตประชาธิปไตย)
๒๐) นายพนม เข็มเงิน โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย))

นอก จากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๕๑ ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด