ายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต นักศึกษา รวมพลังต่อต้านการทุจริต โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตลอดจนสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการทุจริต รวมทั้งสร้างเครือข่าย ให้กลุ่มผู้นำนิสิต นักศึกษา ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณลักษณะของบัณฑิตไทย ที่สังคมใหม่ต้องการ แนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต” และ “บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต” จากนายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

จากนั้นจะเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในสถาบันการศึกษา” ในวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้ ที่โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000080893&Keyword=%c8%d6%a1%c9%d2