วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการชื่นชมสถานศึกษาคุณภาพในพื้นที่พัฒนาพิเศษเชียงราย

          พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางติดตาม ตรวจเยี่ยมและแถลงนโยบาย “มิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย” ในพื้นที่จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษ ตั้งอยู่ในบริบทและสภาพแวดล้อมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนชาติพันธ์ เด็กนักเรียนด้อยโอกาสจากชุมชนชายขอบ นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงกับปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด 2 โรงเรียน คือ รร.บ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงรายและรร.ราชประชานุเคราะห์ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติราชการ ร่วมตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด

การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและ การบริหารจัดการศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการกล่าวว่า ตนรู้สึกยินดี ประทับใจและชื่นชมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วางแผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและ การจัดการเรียนรู้โดยยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวนโยบายของรัฐบาลและคสช. โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนอยู่ใกล้ชิด คือ พม่า จีน ลาว ซึ่งถือเป็นพัฒนาการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นฐาน นอกจากนั้นยังชื่นชมโรงเรียนที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างครบถ้วน เช่น การใช้สื่อ DLTV เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขยายประสิทธิภาพจากดาวเทียมมาเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (DLIT) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามสาระวิชา, การจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพโดยเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา เอกชน,การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักการ BBL (Brain Base Learning) ,การพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้วยวิชาดนตรี ศิลปะ กีฬา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด สภานักเรียน,การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณลักษณะค่านิยมไทย 12 ประการในกลุ่มสาระวิชาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนยังได้ส่งผลต่อคุณภาพผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET NT ที่มีผลสอบค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะรร.ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรม มีการจัดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร พืชผักสวนครัว รั้วกินได้ มีวงจรผลผลิตจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสู่พื้นฐานอาชีพและบริการชุมชนได้ อย่างเป็นระบบ โดยมีทั้งรูปแบบสหกรณ์นักเรียน ร้านค้าผลผลิตผลงานนักเรียนในรูปแบบร้าน “7-11 รปค.” มีประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาใช้บริการและชื่นชมผลผลิตอย่างต่อเนื่องทุกวัน