ประกาศโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

—————————————-

ด้วยโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ อำเภอกุมภวาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1   อัตรา  โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  แทนพี่เลี้ยงเด็กพิการคนเดิมได้ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ไว้ทดแทนจำนวน 1 อัตรา

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก                        ที่ ศธ04009/3876  ลงวันที่  15  มีนาคม  2547  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            ที่ 29/2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546   เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

1.1  ชื่อตำแหน่ง            ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1  อัตรา

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย

1.3   ค่าจ้าง 9,000   บาท / เดือน

 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

(1)  มีสัญชาติไทย

(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ

กระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

    2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ   โดยคุณวุฒิที่ใช้สมัคร ตามาข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 1. ปริญญาตรี ครุศาสตร์/ศึกษาสาสตร์ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
 2. ปริญญาตรี ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
 3. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า
 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ปวส.
 5. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 6. การรับสมัคร

                   3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  ระหว่าง วันที่  28 กรกฎาคม   2559  ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559        เวลา 08.30 -16.30 น.

                   3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  2  รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)

(2)  หนังสือแสดงผลการเรียน  เช่น  ประกาศนียบัตร  หนังสือรับรองวุฒิบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนาภาพถ่าย  1  ฉบับ

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

(4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

(5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ และทางเว็บไซท์http://202.29.214.89/amss udon2 หรือ Facebook โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

 1.               หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559  ตั้งแต่ เวลา  09.00 น.เป็นต้นไป

 1.   เกณฑ์การตัดสิน                     

ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากสูงลงมาต่ำ หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 2 มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 

 

 1. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

          โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่คะแนนสอบ       จากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ เว็บไซท์ http://202.29.214.89/amss udon2 โดยจะทำสัญญาจ้างกับบุคคลที่สอบได้ลำดับที่ 1 โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกสรร และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

                    วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ

                 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ และทางเว็บไซท์  http://202.29.214.89/amss udon2

 1. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างใน  วันที่ 15  สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่   วันที่ 15 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่ 30  กันยายน 2559 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป

8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

พิการเรียนร่วม ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

 1. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่ 28  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2559

 

 

(นายศุภร บุญราช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

รายละเอียดประกอบการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

ลงวันที่  28  กรกฎาคม    2559

***********

     หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะที่  1(100 คะแนน )

–  ความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

–  ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551
 2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  การดูแล  เกี่ยวกับเด็กพิเศษ/เด็กพิการเรียนร่วม
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
 4. จิตวิทยาการศึกษา
 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา

สมรรถนะที่  2

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (50  คะแนน)

จะประเมินคุณลักษณะบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยวิธีการสัมภาษณ์  การสังเกต  เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน บุคลิกภาพ  การมีปฏิภาณไหวพริบ  การมีปฏิสัมพันธ์

 

 สมรรถนะและวิธีการประเมิน

 

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
       วันที่  10 สิงหาคม 2559

        เวลา  09.00 – 12.00 น.

 

 

เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

สมรรถนะที่ 1 

–  ความรู้ความสามารถทั่วไป

–  ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน

สมรรถนะที่  2 

การสอบสัมภาษณ์

100

 

 

 

50

 

สอบข้อเขียน

 

 

 

การสัมภาษณ์

 

รวมคะแนน 150  

 

 

 

 

ปฏิทินดำเนินการเลือกสรรเพื่อเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

   โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  อำเภอกุมภวาปี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 

ที่ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 วันที่ 28 ก.ค.-5 ส.ค. 59 – ประกาศรับสมัคร งานบุคลากร  

 

2 วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ในวัน และเวลาราชการ

 

–  รับสมัครที่โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ คณะกรรมการ
รับสมัคร
 
3 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 –  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
4 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 – ประเมินสมรรถนะที่โรงเรียนบ้านสงเปลือย

ดงสามสิบ

1  สอบข้อเขียน

2  สอบสัมภาษณ์

คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ  
5 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559

 

–  ประกาศผลการเลือกสรร งานบุคลากร  
6 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

 

–  รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

ที่โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

งานการเงินพัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 

เลขประจำตัวสอบ…………………………

 1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………
 2. เกิดวันที่…………..เดือน………………………..พ.ศ…………………..อายุ………….ปี………..เดือน (นับถึงวันสมัคร)
 3. วุฒิการศึกษา……………………………………..วิชาเอก…………………………………………………………………….

จากสถานศึกษา …………………………………………………..เมื่อวันที่……….เดือน………………….พ.ศ……………

 1. ความรู้ความสามารถพิเศษ…………………………………………………………………………………………………………
 2. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่………………………………..ออกให้ ณ อำเภอ…………………จังหวัด…………………
 3. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………..หมู่ที่……ตำบล……………………อำเภอ……………………..จังหวัด……………………

รหัสไปรษณีย์……………………….โทร…………………………………….

 1. สถานภาพ 1 โสด        1   สมรส      1  หม้าย            1 หย่า
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่…………………………….ออกให้เมื่อวันที่……..เดือน………………….พ.ศ…………..

หมดอายุ เมื่อวันที่………..เดือน…………………….พ.ศ………………(ถ้ามี)

 1. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้

1สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน

1สำเนาบัตรประชาชน

1สำเนาทะเบียนบ้าน             1ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

1อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………….

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้   ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้สมัครสอบ

(…………………………………………….)

วันที่………..เดือน……………………………….พ.ศ…………….
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

 

ลงชื่อ……………………………………….เจ้าหน้าที่รับสมัคร

(…………………………………………………)

วันที่…………เดือน……………………….พ.ศ. ………………

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า

1มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

1ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก……………………………………….

ลงชื่อ……………………………………..เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(………………………………………………….)

วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ………………