นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยการสรุปผลดำเนินงานและประเด็นปัญหาที่วัฒนธรรมจังหวัดพบ ว่า จากปัญหาทั้งหลาย ทาง วธ.มีความเห็นว่า ควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้าน ได้แก่ ภาษา การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก 2 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการจัดหลักสูตรอบรมดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่วธ.ให้ความสำคัญและเป็นนโยบายหลักที่ต้องติดอาวุธให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีองค์ความรู้ ดังนั้นวธ.จึงวางกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานในปี 2560 โดยกำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ในระดับภาค เนื่องจากกรอบการทำงานศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคมีความโดดเด่นและเป็นกลุ่มมากกว่า ซึ่งจะทำให้วัฒนธรรมจังหวัดและข้าราชการที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดทำแผนต้องดูความต้องการจากท้องถิ่นเป็นหลักและยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมเรื่องการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นด้วย ที่สำคัญเน้นให้มีการทำงานรวมกับองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะสภาวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากวธ.มีการออกมาตรการภาษีจึงต้องประสานงานกับองค์กรภาคเอกชนและสภาวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากมาตรการภาษีที่ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพื่อขับเคลื่อนให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มากที่สุด