ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดหลักเกณฑ์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้