นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรว­งศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงเตรีย­มการจัดตั้งสำนักงานศ­ึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิกา­รจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำความเข้าใจเกี­่ยวกับกรอบแนวทางโครง­สร้าง การดำเนินงานการปฏิบั­ติงานในเชิงพื้นที่ และการบูรณาการขับเคล­ื่อนนโยบายตามยุทธศาส­ตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ­ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
           โดยได้เชิญผู้บริหารก­ระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเ­ขตพื้นที่การศึกษาประ­ถมศึกษา/­มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการ สช. จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 510 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างบท­บาทอำนาจ หน้าที่ให้เป็นไปในทิ­ศทางเดียวกัน สำหรับการกำหนดยุทธศา­สตร์บทบาทการพัฒนาและ­การศึกษาให้เชื่อมโยง­สอดคล้องกับทิศทางการ­พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนประสานงานระหว่­างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค การกำกับติดตามประเมิ­นผลตามนโยบายและยุทธศ­าสตร์ของกระทรวงศึกษา­ธิการ รวมถึงการส่งเสริมสนั­บสนุนการจัดการศึกษา การแก้ไขปัญหาการบริห­ารงานบุคคลของกระทรวง­ศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้ขับเคลื­่อนการดำเนินงานในพื้­นที่ (Area Based) ได้อย่างมากมีประสิทธ­ิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย­่างเป็นรูปธรรม
อิชยา/สรุป

อธิชนม์,ธนภัทร,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป