วันนี้( 3 เม.ย.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆนี้ มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.)จำนวน 9 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ (รศ.) โกวิทย์ พวงงาม  สาขาวิชาการการพัฒนาชุมชนการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)   รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)   รศ.ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มธ.  รศ.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์   สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  มธ. รศ.สุรพล  เวียงนนท์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  มข.  รศ.ประภัสสร์ เทพชาตรี  สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มธ. รศ.สุชาติ  ลิ่มกตัญญูสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง สาขาวิชาภาพพิมพ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร และ รศ.นงนุช เหมืองสิน สาขาวิชาเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) 38 ราย และ รศ. 29 รวม 67 ราย แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 31 ราย เป็น ผศ. 12 รายและรศ. 19 ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 ราย เป็นผศ. 14 รายและ รศ. 5 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 ราย เป็นผศ. 12 รายและรศ. 5 ราย…