วันนี้ (๑๑ เมษายน)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีรายละเอียดระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งนายมนูญ หรือมณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ อดีตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษ ปลดออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๗ (๔) ของระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายมนูญ หรือมณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ เคยเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก แต่หลังจากการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัยที่อ้างว่าจบการศึกษา ได้รับแจ้งว่าไม่มีชื่อนายมนูญพงษ์ ศรีวิรัตน์ จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด คงมีแต่การเข้ารับการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา

ที่มา   มติชนออนไลน์