กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-2 พ.ค.2560 ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้รองอธิการบดีต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยนั้น
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับมติของ ป.ป.ช. เพราะอย่างน้อยตัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยเองก็จะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ และมีความสบายใจในการปฏิบัติหน้าที่ว่า สิ่งที่เราได้ทำไปนั้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใส ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกปกติของทางราชการอยู่แล้ว ที่สำคัญเมื่อเวลาที่พ้นจากตำแหน่งออกไปแล้วจะได้สบายใจได้ว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีผู้บริหารบางมหาวิทยาลัยลาออกยกชุดนั้น ตนคิดว่าท่านเหล่านั้นคงไม่ได้คิดที่จะเลี่ยงการตรวจสอบ แต่อาจจะมีมุมมองในเรื่องของสิทธิเสรีภาพหรืออยากจะสะท้อนให้รัฐบาลเห็นข้อบกพร่องของกฎหมายที่ใช้บังคับ แต่ในส่วน มทร.ธัญบุรี ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ประชาชนได้เห็นถึงธรรมาภิบาลที่พวกเรามี
http://www.thairath.co.th/content/914010