ณมน จีรังสุวรรณ

สมศ.นำร่องทดลองประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 4 ที่สมัครใจจำนวน 41 แห่งในเดือน ส.ค.-ก.ย. พร้อมกับจัดประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ เพื่อร่างกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภายนอก นัดแรก 23 ก.ค.นี้ พร้อมเผยแพร่ทางออนไลน์ รับฟังความเห็น ส่วนกรอบมาตรฐานการประเมินที่สมบูรณ์คาดเสร็จในเดือน ก.ย.นี้

น.ส.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) กล่าวว่า ตามที่ สมศ.ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 นั้น ขณะนี้ สมศ.ได้วางแนวคิดในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ไว้ ดังนี้ 1.ความสอดคล้องกับประกันคุณภาพภายในหน่วยงานต้นสังกัดและแผนการศึกษาของชาติและสากล 2.ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสาร โดยตรวจประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา 3.ไม่มีการตัดสินผลว่าจะรับรองหรือไม่รับรอง เพื่อลดความกังวลของสถานศึกษา แต่มุ่งประเมินเพื่อพัฒนาให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา 4.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในกระบวนการประเมิน เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับต้นสังกัด เพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็ว

ผอ.สมศ.กล่าวต่ออีกว่า ส่วนขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จะมี 2 ระยะ คือ 1.ระยะประเมินตามกรอบเวลาตามวงรอบการประเมินทุก 5 ปี 2.ระยะติดตามและพัฒนาเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ กรณีสถานศึกษามีความโดดเด่น ติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลความสำเร็จมาเผยแพร่เป็นตัวอย่าง และกรณีสถานศึกษาประเด็นที่ต้องพัฒนา ติดตามผลการดำเนินงานหลังจากการให้ข้อเสนอของผู้ประเมิน โดยสถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเสนอต่อต้นสังกัดเพื่อให้การสนับสนุนงบพัฒนา และดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภายในระยะเวลา 6 เดือน-1 ปี นอกจากนี้ สมศ.เตรียมจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายในต้นเดือนสิงหาคม และเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ ในกลุ่มสถานศึกษาที่สมัครใจรับการประเมิน จำนวน 41 แห่ง ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย จำนวน 10 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 แห่ง อาชีวศึกษา 6 แห่ง และอุดมศึกษา 5 แห่ง เพื่อที่จะเป็นการทดลองกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ก่อนมีการประกาศใช้

นอกจากนี้ สมศ.จะจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ใน 4 ภูมิภาคที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 กรกฎาคม และส่งสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 29 กรกฎาคม จัดประชุมที่จังหวัดสงขลา และส่งสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังจังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังมีการเผยแพร่ทางออนไลน์และเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางผ่านทางเว็บไซต์ www.onesqa.or.th ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จากนั้น สมศ.จะนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุง พัฒนา และคาดว่าจะสามารถประกาศกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนรับทราบภายในเดือนกันยายน 2560.
ที่มา : http://www.thaipost.net/?q=node/32854