กยศ.เร่งทำแนวปฏิบัตินายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ กองทุนฯ หลังพระราชบัญญัติใหม่ประกาศใช้ ย้ำนายจ้างจะหักเงินเดือนได้ต่อเมื่อกองทุนฯแจ้งหักได้

วันนี้ ( 26 ก.ค.) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ 26 ก.ค.นี้ พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งในพ.ร.บ.กำหนดให้นายจ้างหักเงินเดือนจากรายได้ของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ เพื่อนำส่งกรมสรรพากรเช่นเดียวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนนั้น ขณะนี้กองทุนฯ เริ่มให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยเฉพาะกองทุนฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะมีการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ ของกองทุนฯ รวมถึงต้องกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อทำความเข้าใจกับองค์กรนายจ้างและหน่วยงานอื่นๆ และเตรียมความพร้อมของระบบในการนำส่งเงินชำระหนี้ อย่างไรก็ตามกองทุนจะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นใหม่ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและตรวจสอบได้ในการกู้ยืม การบริหารหนี้ และการติดตามหนี้อย่างเป็นระบบ
“ ปัจจุบันมีผู้กู้ กยศ. และกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ. )จำนวนทั้งสิ้น 5.2 ล้านราย วงเงินกู้ยืม 5.5 แสนล้านบาท มีผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ 2.1 ล้านราย และกยศ.ได้ดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนักแล้วประมาณ 1.1 ล้านราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ซึ่งขณะนี้มีผู้โทรศัพท์มาที่กองทุนฯ สอบถามเรื่องการกู้ยืมและการชำระหนี้จำนวนมากกว่า 1,700 สายต่อวัน ดังนั้นกองทุนฯ ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการและเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ รวมถึงขยายระยะเวลาการให้บริการจนถึงเวลา 20.00 น. ของทุกวัน ผู้กู้ยืมและประชาชนติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่โทร. 0-2016-4888หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th และ “facebook กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าว… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/587833