สกศ.ประชุมชี้แจง 11 กระทรวง 53 หน่วยงาน นำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ “มล.ปนัดดา” ย้ำ กศจ.เชื่อมส่วนกลาง-ท้องถิ่น …

พุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.11 น.
วันนี้ (26 ก.ค.) ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมแนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ ว่า สกศ. ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จำนวน 11 กระทรวง 53 หน่วยงาน มาร่วมหารือและชี้แจงกรอบดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยจัดการศึกษาเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น
รมช.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ถึงความสำคัญการพัฒนาการศึกษา คือ เด็กเยาวชนเป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคต พร้อมสั่งการให้ ศธ. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มที่ และกำหนดผลลัพธ์การปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือนต่อจากนี้ไป ดังนั้น จึงฝากให้ทุกหน่วยงานช่วยสนับสนุน ศธ. และ สกศ. ขยายผลแผนการศึกษาชาติ 20 ปี นำสู่แผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ขออย่าแบ่งแยกการทำงานด้านการศึกษาเป็นหน้าที่เฉพาะของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ขอให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ

“กลไกสำคัญคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาทั้งระดับภาค และระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เน้นคุณธรรมสำคัญ 5 ประการ 1.ความพอเพียง 2.ความกตัญญู 3.ความซื่อสัตย์สุจริต 4.ความรับผิดชอบ และ 5.การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม ” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

 

ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. ได้ชี้แจงให้แต่ละหน่วยงานด้านการศึกษาทั้ง 11 กระทรวง 53 หน่วยงาน เข้าใจถึงการปรับใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดรับกับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน โดยมีดัชนีชี้วัดเป้าหมายแผน 5 เรื่องสำคัญ 1.สร้างการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 2.สร้างความเท่าเทียม 3.คุณภาพ 4.ประสิทธิภาพ และ 5.ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่อยากเห็น คือ เด็กไทยในอนาคตมีทักษะอ่านออก-เขียนได้ตามแนวทาง 3R 8C พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญาที่มีคุณธรรม และท้ายที่สุดประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/587787