เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด
ตอนที่ 11 : ช่วยเด็กยากจนอย่างมีเงื่อนไข
??????????
ได้มีโอกาสหารือกับผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปุญญสวัสดิ์สุทธิ์) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน : สสค.(ดร.ไกรยส ภัทราวาส) และผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า) เกี่ยวกับรายจ่ายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ(National Education Account : NEA)และระบบสารสนเทศเพื่อประกันโอกาสทางการศึกษา ซึ่งพบว่า ครอบครัวที่ยากจนมีรายจ่ายด้านการศึกษาเพื่อบุตรหลานของตนอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ งบประมาณที่จัดสรรให้กับเด็กยากจนก็ยังไม่ค่อยถึงตัวนักเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนั้นเมื่อจ่ายเงินอุดหนุนยากจนไปแล้ว ก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเด็กจะได้เรียนจนจบการศึกษา โดยไม่ออกกลางคันไปก่อน
ทางคณะจึงได้ตกลงร่วมกันว่าจะร่วมมือกันพัฒนาวิธีการคัดกรองนักเรียนยากจน พัฒนาสูตรการจัดสรรงบประมาณที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม (Equity) และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันโอกาสทางการศึกษา โดยนำฐานข้อมูลเดิมของ สพฐ.มาใช้ประโยชน์ในการจัดสรร เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เชื่อมโยงและส่งต่อนักเรียนให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น โดยพยายามไม่ให้เป็นภาระมากนักในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะกระทำโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการให้เด็กและครอบครัวที่ยากจน และในการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนนั้น จะเป็นการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข(Conditional Cash Transfer) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน มุ่งผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือว่าจะต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและป้องกันการออกกลางคัน โดยใช้ข้อมูลและสารสารสนเทศเกี่ยวกับอัตราการมาเรียน การเจ็บป่วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน และอื่นๆเกี่ยวกับนักเรียนเป็นตัวส่งสัญญาณให้ผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่งที่คิดกันอยู่นี้จะถูกนำไปสานต่อในระดับปฏิบัติจนเกิดความสำเร็จและเมื่อนั้นช่องว่างของความเหลื่อมล้ำระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองก็จะไม่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เด็กขาดโอกาสที่ได้เรียนอย่างมีคุณภาพอีกต่อ