เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ. … 8 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็นอัตราค่าเช่าบ้านเป็น 5 อัตรา เริ่มต้นเดือนละไม่เกิน 2,500 บาท และมีอัตราค่าเช่าบ้านสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท จากเดิมไม่เกิน 800 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ประมาณการจ่ายเงินงบประมาณสำหรับค่าเช่าบ้านข้าราชการประมาณ 4,500 ล้านบาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 1,500 ล้านบาทคาดว่าจะครอบคลุมข้าราชการกว่า 2 ล้านคน