ภาคเรียนที่ 1

คอม1.jpg

ทดสอบก่อนเรียน บทที่ 1

ใบงาน 1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ใบงาน 1.2 ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

ใบงาน 1.3 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ใบงาน 1.4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ใบงาน 1.5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่ม)

ใบงาน 1.5 ฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ (รายบุคคล)

ใบงาน 1.6 ถามมา-ตอบไป

ภาพ

ใบงาน 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบงาน 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอม3

ใบงาน 3.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

ใบงาน 3.2 รหัสแอสกี

ใบงาน 3.3 บัญชีรับ-จ่าย (บูรณาการ)

คอม 4

ทดสอบก่อนเรียน เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงาน 4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ใบงานที่ 4.2 อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ใบงาน 4.3  การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กลุุ่ม)

ใบงาน 4.4 สรุปรวมเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงาน 4.5 คำศัพท์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (การบ้าน)

แบบทดสอบ คำศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภาพปัญหาแก้ได้

ใบงาน 5.1 ปัญหาชวนคิด

ใบงาน 5.2 หลักการแก้ปัญหา

ใบงาน เรื่อง การจำลองความคิด (ใบงาน 2.3-2.7)

ใบงาน 5.3 จำลองความคิดในชีวิตประจำวัน

ใบงาน 5.4 สร้างสื่อการเรียน ด้วย Google slide

บงาน 5.9 excel ช่วยคำนวณ (บวก ลบ คุณ หาร)

ใบงาน 5.10 excel คำนวณเงินเดือน

ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 1

ใบงาน 1.1 อินเตอร็เน็ตโลกไร้พรมแดน

ใบงาน 1.2 พัฒนาการอินเตอร์เน็ต

ใบงาน  1.3 โดเมนเน

ใบงานท่ี่ 1.4 ท่องโลกอินเตอร์เน็ต

ใบงาน 1.5 บริการบนอินเตอร์เน็ต

ซอฟต์แวร์

ใบงาน 2.1 ซอฟต์แวร์

ใบงานที่ 2.2 ซอฟต์แวร์

ใบงาน 2.3 ซอฟต์แวร์

ทดสอบ เรื่อง ซอฟต์แวร์

ใบงานที่ 2 เรื่อง ภาษา Html เบื้องต้น

2 เรื่อง ภาษา Html เบื้องต้น

222

ใบงาน 3.1 โครงงาน

ใบงาน 3.2 เขียนโครงร่างโครงงาน

เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาพทดสอบก่อนเรียน

ใบงาน 4.1 ภาษาคอมพิวเตอร์